Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio atchwanegiadau bwyd a bwyd iechyd

Canllawiau ar labelu, halogion a beth i gadw llygad arno wrth fewnforio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf

Labelu

Mae'r Adran Iechyd yn darparu gwybodaeth am bolisi labelu maeth ar gyfer atchwanegiadau bwyd a hawliadau iechyd ar eu gwefan. 

Os yw'n cael ei honni bod yr atchwanegiad yn gallu atal, trin neu gywiro afiechyd dynol neu os oes unrhyw gyfeiriad at nodweddion o'r fath, mae'n bosibl ei fod wedi'i ddosbarthu fel meddyginiaeth, ac felly dylid cysylltu â'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) i geisio cyngor.

Bwydydd newydd

Yn wahanol i fwydydd eraill, nid oes rhaid dangos effeithiolrwydd atchwanegiadau bwyd cyn eu marchnata, ac nid oes rhaid eu cymeradwyo ymlaen llaw oni bai eu bod wedi'u haddasu'n enetig neu eu bod yn fwydydd 'newydd' (novel).

Nid oes gan fwydydd newydd hanes o gael eu bwyta/yfed yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) cyn Mai 1997, ac maent yn ddarostyngedig i delerau ac amodau'r Rheoliad Bwydydd Newydd 2015/2283

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Is-adran Bwydydd Newydd drwy anfon e-bost at: novelfoods@food.gov.uk

Diogelwch Cemegol

Halogion

Mae nodyn cyfarwyddyd ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic) ar gael ar ein gwefan.

Darllenwch ein canllawiau i fusnesau ar halogion.

Cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid 

Os yw'r atchwanegiadau bwyd neu fwyd iechyd sy'n cael ei fewnforio yn cynnwys unrhyw gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, mae'n bosibl bod angen ardystio'r cynnyrch, bod angen i'r safle sy'n cynhyrchu'r cynnyrch fod wedi'i drwyddedu gan yr UE a bod angen cynnal gwiriadau milfeddygol wrth i'r cynhyrchion ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig (DU). Bydd y cysylltiadau canlynol yn gallu rhoi cyngor ar y gwahanol fathau o gynhyrchion sy'n deillio o anifeiliaid.

Os yw'n bosibl bod y cynnyrch yn cynnwys unrhyw gig, cynhyrchion cig, mêl, llaeth neu gynhyrchion llaeth, wyau neu eu cynhyrchion, cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Mae APHA yn Asiantaeth Weithredol sy'n perthyn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Rydym ni'n gyfrifol am gapsiwlau gelatin gwag ac atchwanegiadau bwyd mewn capsiwlau gelatin sy'n cael eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r UE. 

Fodd bynnag, os yw'r capsiwl yn cynnwys cynnyrch sy'n deillio o anifeiliaid, mae'n bosibl nad yw wedi'i eithrio o'r gofynion mewnforio sy'n berthnasol i gynhyrchion anifeiliaid. Gallai hyn olygu bod angen Trwydded Mewnforio APHA.

Ymhlith enghreifftiau mae rhai atchwanegiadau bwyd sy'n cynnwys:

  • cynhyrchion llaeth (powdr llaeth wedi'i sychu, maidd (whey) neu lactos) 
  • cynhyrchion wy (powdr wyau wedi'i sychu) 
  • cynhyrchion cig (unrhyw feinweoedd anifeiliaid fel chwarennau thymws neu ddeunydd asgwrn wedi'i falu'n fân) 
  • cynhyrchion pysgodfeydd (fel cregyn neu esgyrn wedi'u malu'n fân) 

Mae rheolau mewnforio gwahanol a llymach yn berthnasol i'r mathau hyn o gynhyrchion. 

Mae gennym ni ganllawiau i fusnesau ar fewnforio cynhyrchion pysgodfeydd. Fel arall, cysylltwch ag APHA i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rheolau mewnforio ar wahân ar gyfer capsiwlau gelatin at ddefnydd fferyllol. I gael gwybodaeth am y rheolau hyn, bydd angen i chi gysylltu â'r MHRA.

Mewnforion o wledydd penodol 

Canllawiau ar rai bwydydd neu atchwanegiadau iechyd sydd â gwybodaeth benodol y mae angen i chi ei gwybod os ydych am eu mewnforio.

Semax yn Rwsia

Caiff Semax ei ddefnyddio yn Rwsia fel bwyd maethol sy'n cael ei roi mewn diferion trwyn ar gyfer trin cleifion sy'n dioddef o Glefyd Parkinson, Clefyd Alzheimer, strôc a chyflyrau difrifol eraill. Yn y DU, mae'r MHRA yn ei ystyried i fod yn feddyginiaeth yn hytrach nag yn eitem fwyd. Dim ond os oes Awdurdodiad marchnata wedi'i roi ar ei gyfer yn flaenorol y gellir gwerthu neu gyflenwi Semax yn y DU.

Sialc Calabash

Mae sialc Calabash yn cael ei fwyta yng Ngorllewin Affrica, fel ffordd o drin salwch bore mewn menywod beichiog. 

Rydym ni'n cynghori pobl, yn arbennig menywod sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron, i beidio â bwyta sialc calabash gan fod ein gwaith gwyliadwriaeth wedi datgelu lefelau uchel o blwm yn y sialc calabash sy'n amrywio o 8.2 mg/kg i 16.1 mg/kg ac rydym ni'n ystyried lefelau dros 1 mg/kg o blwm yn y cynnyrch hwn i fod yn anaddas i'w fwyta gan bobl. 

Rydym yn cynghori menywod sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron i beidio â bwyta clai calabash, sydd hefyd yn cael ei alw'n 'sikor' neu 'shikor mati’ gan ei fod yn gallu cynnwys lefelau uchel o gemegau gwenwynig fel plwm ac arsenig a allai niweidio eu babanod. Mae hwn weithiau'n cael ei fwyta gan bobl mewn cymunedau Asiaidd ac Affricanaidd.

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis  2011. 

Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. 

Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd

I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a Ddaw i Gysylltiad â Bwyd foodcontactmaterial@food.gov.uk

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol ar hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd foodhygiene.policy@food.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

I gael gwybodaeth am fwyd deietegol, ewch i'r Adran Iechyd