Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Rheoleiddio gwin

Canllawiau ar sut mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gorfodi rheoliadau gwin yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Rhagfyr 2020

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gyfrifol am orfodi rheoliadau gwin yn y Deyrnas Unedig (DU). Mae hyn yn cynnwys yr holl safleoedd a’r masnachwyr yn y gadwyn gynhyrchu a marchnata, gan gynnwys cyfanwerthwyr, warysau a gwinllannoedd. Mae safleoedd manwerthu yn dod o dan reolaeth awdurdodau lleol.

Gellir cysylltu â'r Tîm Arolygu Safonau Gwin trwy anfon e-bost at winestandards@food.gov.uk neu drwy eich arolygydd rhanbarthol.

Pwysig

 
Pwysig

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) wedi lansio canllaw digidol – Busnesau bwyd a diod: gweithio gyda'r UE. Mae'n cwmpasu'r camau allweddol y gallai fod angen i fusnesau bwyd a diod eu cymryd ar ôl diwedd y cyfnod pontio.

Bydd y canllaw yn cynnwys y canllawiau diweddaraf ar gyfer cynhyrchwyr a masnachwyr gwin, ac yn cynnwys newidiadau ac ychwanegiadau wrth i wybodaeth bellach gael ei chadarnhau.

Sut mae'r ASB yn rheoleiddio busnesau gwin

Mae'r ASB yn gyfrifol am annog tyfwyr, cynhyrchwyr a masnachwyr i gydymffurfio â deddfau ar win trwy gynnig cyngor ac addysg.

Rydym ni’n cynnal rhaglen o arolygiadau, gan ddefnyddio dadansoddiad risg, i ddarparu gwasanaeth wedi'i dargedu sy’n gost-effeithiol.

Rydym ni’n nodi unrhyw achosion o dor-cyfraith ac yn casglu tystiolaeth ar gyfer camau cyfreithiol mewn achosion difrifol, gan weithio'n aml gyda chyrff rheoleiddio eraill.

Rydym ni’n sicrhau diogelwch, ansawdd, dilysrwydd a labelu cywir mewn perthynas â chynhyrchion gwin. Mae ein gwaith gorfodi yn cynnwys masnach a safleoedd o fewn y gadwyn cynhyrchu a dosbarthu. Mae hyn yn cynnwys ffatrïoedd potelu, warysau wedi'u bondio, mewnforwyr, cyfanwerthwyr, gwinllannoedd a gwindai.

Rydym ni hefyd yn cynnal Cofrestr o Winllannoedd y DU sy'n cofnodi ardaloedd sy’n cynnwys gwinwydd a gwybodaeth am gynhyrchiant gan gynhyrchwyr.

Mae gennym ni ganllawiau pellach ar sut i gofrestru gwinllannoedd.

Manwerthwyr gwin, trwyddedu gwirod a gwin ffrwythau

Caiff rheoliadau gwin ar safleoedd manwerthu eu gorfodi gan awdurdodau lleol.  I wneud ymholiadau neu i geisio canllawiau am win sy’n cynnwys unrhyw ffrwythau ar wahân i rawnwin, cysylltwch â’ch tîm Safonau Masnach lleol.

Mae awdurdodau lleol yn gweinyddu’r gofynion Trwyddedu Gwirodydd sy’n dod o dan Drwyddedau Personol a Safleoedd. I gael rhagor o wybodaeth am fasnach a gwin, ewch i wefan y Gymdeithas Masnach Gwin a Gwirodydd.