Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Byrgyrs cig eidion heb eu coginio’n drylwyr: canllawiau i weithredwyr busnesau bwyd a swyddogion awdurdodau lleol

Rydym ni’n croesawu barn rhanddeiliaid ar y diwygiadau arfaethedig i’n canllawiau ar fyrgyrs cig eidion heb eu coginio’n drylwyr.

Last updated: 27 Ionawr 2022

I bwy y bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i: 

 • fusnesau bwyd 
 • timoedd diogelwch bwyd awdurdodau lleol
 • ymgynghorwyr diogelwch bwyd
 • cyrff masnach  

Pwnc yr ymgynghoriad 

Pwnc yr ymgynghoriad hwn yw canllawiau diwygiedig ar fyrgyrs cig eidion heb eu coginio'n drylwyr [link] sy'n cynorthwyo busnesau sy'n gweini byrgyrs o'r fath ac awdurdodau lleol sy'n cynnal rheolaethau swyddogol ar fwyd mewn busnesau o'r fath. Mae’r canllawiau’n cynnwys cyngor ar reolaethau a systemau diogel a all leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â byrgyrs cig eidion heb eu coginio’n drylwyr.  

Pwrpas yr ymgynghoriad 

Pwrpas yr ymgynghoriad yw ceisio sylwadau gan randdeiliaid ar y canllawiau diwygiedig.

Rydym ni hefyd yn gofyn am farn rhanddeiliaid ynghylch a ddylid cadw'r term 'heb eu coginio'n drylwyr' neu ddefnyddio term arall yn ei le. Nid oes unrhyw newidiadau wedi bod i'r polisi, yr wyddoniaeth na'r gyfraith mewn cysylltiad â byrgyrs cig eidion heb eu coginio’n drylwyr.  

Yn benodol, byddem ni'n croesawu safbwyntiau rhanddeiliaid ar y canlynol:

 1. A yw'r canllawiau’n glir ac yn hawdd eu dilyn? Os nad ydynt, pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen? 
 2. A yw'r canllawiau'n cynnwys digon o wybodaeth i helpu pobl i gydymffurfio â'r gyfraith? Os nad ydynt, pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen? 
 3. A yw ein hasesiad o effaith y diweddariadau yn ddigonol?
 4. A ydych yn ffafrio cadw’r term ‘heb eu coginio’n drylwyr’ a'r acronym Saesneg LTTC neu a fyddai’n well gennych inni ddefnyddio term gwahanol fel ‘pinc’ neu ‘gwaedlyd’ neu ‘wedi’u coginio’n ysgafn’, neu rywbeth arall?

Darllen y canllawiau diwygiedig

Canllawiau diwygiedig drafft ar fyrgyrs cig eidion heb eu coginio'n drylwyr [link]

Sut i ymateb  

Dylid anfon ymatebion i’r ymgynghoriad hwn i burgerenquiries@food.gov.uk  erbyn diwedd y dydd, 19 Ebrill 2022

Wrth ymateb, nodwch a ydych yn ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad neu gwmni, gan gynnwys manylion unrhyw randdeiliaid y mae eich sefydliad yn eu cynrychioli. 

Manylion yr ymgynghoriad

Dyma'r prif newidiadau i'r canllawiau: 

 • gwneud y diffiniadau, yr iaith a'r cynllun yn fwy eglur ac yn haws eu deall
 • darparu rhagor o wybodaeth am sicrhau cydymffurfiaeth, yn ogystal â thynnu sylw at arferion gorau
 • rhoi cyngor ar brynu byrgyrs briwgig eidion neu gig eidion gan sefydliadau sydd wedi’u cymeradwyo’n benodol i gynhyrchu cynhyrchion y bwriedir iddynt gael eu gweini heb fod wedi’u coginio’n drylwyr
 • cyflwyno ffeithlun i helpu i nodi'r rheolaethau sydd eu hangen
 • darparu rhagor o fanylion am rannu negeseuon â defnyddwyr, er mwyn sicrhau bod y negeseuon yn ddigon dealladwy 
 • darparu geirfa estynedig i egluro termau technegol
 • newid fformat y canllawiau o ddogfen PDF i dudalennau gwe er mwyn gwella hygyrchedd

Mae rhanddeiliaid wedi awgrymu defnyddio term symlach yn lle’r term 'heb eu coginio'n drylwyr'. Gellid defnyddio ‘gwaedlyd' neu ‘pinc' neu 'wedi'u coginio'n ysgafn'.  Byddem yn croesawu eich barn a'ch awgrymiadau ar hyn.

Mae rhanddeiliaid, gan gynnwys busnesau a chynrychiolwyr awdurdodau lleol, wedi cyfrannu at y newidiadau a wnaed i’r canllawiau hyn. Rydym ni wedi penderfynu bod ymgynghoriad 12 wythnos o hyd yn briodol i geisio barn rhanddeiliaid ehangach. Y nod yw cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad. 

Effeithiau

Nod y newidiadau i'r canllawiau yw eu gwneud yn fwy eglur ac yn haws eu darllen. Bydd hyn o fudd i fusnesau a swyddogion awdurdodau lleol. Bydd cost ymgyfarwyddo i’r gymuned fusnes gyfan. Rydym ni wedi cyfrifo y bydd y gost hon yn llai na £32,000. Rydym ni wedi seilio’r cyfrifiad hwn ar fethodoleg asesu’r llywodraeth drwy amcangyfrif nifer y busnesau bwyd sy’n gweini byrgyrs cig eidion heb eu coginio’n drylwyr a’r amser y bydd yn ei gymryd i reolwyr ddarllen y canllawiau ym mhob busnes. Rydym ni wedi penderfynu na fydd angen i fusnesau ailymgyfarwyddo â’r canllawiau’n rheolaidd, gan y byddai unrhyw gamau a gymerir o ganlyniad i ddarllen y canllawiau yn cael eu cynnwys yn eu systemau rheoli diogelwch bwyd. Rydym  ni wedi tybio y bydd staff yn cael gwybod am hyn drwy gyfarfodydd busnes fel arfer. Rydym ni'n croesawu barn rhanddeiliaid ar ein hasesiad o effaith y canllawiau.

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.