Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau ar y gallu i olrhain, tynnu a galw bwyd yn ôl o fewn diwydiant bwyd y Deyrnas Unedig (DU)

Rydym ni'n croesawu barn rhanddeiliaid ar ein canllawiau newydd, sy'n nodi rolau a chyfrifoldebau'r prif bartïon sy'n rhan o'r system tynnu a galw bwyd yn ôl yn y DU.

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn 

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i:

  • fusnesau bwyd 
  • awdurdodau gorfodi bwyd  
  • sefydliadau masnach
  • sefydliadau defnyddwyr

Pwnc ymgynghori

Pwnc yr ymgynghoriad hwn yw canllawiau sy'n cynorthwyo busnesau bwyd i gydymffurfio â chyfraith bwyd ac sy'n rhoi cyngor ac adnoddau ategol i helpu busnesau bwyd ac awdurdodau gorfodi bwyd i ddelio ag achosion o dynnu a galw bwyd yn ôl er diogelwch. Mae'r canllawiau yn amlinellu'r gofynion cyfreithiol ac yn cynnwys cyngor ar arfer gorau.

Diben yr ymgynghoriad  

Yn 2017, cynhaliwyd gwaith ymchwil i ddeall y systemau tynnu a galw bwyd yn ôl yn y DU. Roedd hyn yn cynnwys rhai argymhellion ar gyfer gwella. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol o'r diwydiant bwyd, awdurdodau gorfodi bwyd, sefydliadau defnyddwyr a chyrff masnach yn mynd i'r afael â'r argymhellion hyn. Mae hyn yn cynnwys datblygu canllawiau i gryfhau a gwella effeithiolrwydd a gwydnwch cyffredinol system tynnu a galw bwyd yn ôl y DU. 

Nid oes unrhyw newidiadau wedi bod i'r polisi, yr wyddoniaeth na'r gyfraith. 


Nod y canllawiau newydd yw:

  • egluro rolau a chyfrifoldebau swyddogion allweddol sy'n rhan o'r system tynnu a galw bwyd yn ôl er diogelwch 
  • darparu canllawiau ar arfer gorau er mwyn helpu busnesau bwyd i wneud hysbysiadau galw bwyd yn ôl ar gyfer defnyddwyr yn fwy cyson a hygyrch 
  • helpu'r diwydiant i sicrhau bod cyfathrebu masnachol yn gyson ac yn effeithiol
  • datblygu a gweithredu gweithdrefnau dadansoddi gwraidd y broblem ar gyfer y diwydiant os bydd digwyddiadau diogelwch bwyd

Mae'r canllawiau wedi'u datblygu gyda mewnbwn gan weithgorau â nifer o randdeiliaid gwahanol. Rydym ni wedi penderfynu bod ymgynghoriad 4 wythnos o hyd yn gymesur i geisio barn rhanddeiliaid ehangach. 

Croesawn sylwadau gan randdeiliaid ar y canllawiau newydd hyn.

Pecyn ymgynghori  

Sylwadau a barn

Dylech anfon eich ymatebion i'r ymgynghoriad hwn at Debbie.Sharpe@food.gov.uk erbyn 4 Chwefror 2019. 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.