Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Food and You 2: Wave 4 Key findings

Pennod 2: Pryderon am fwyd

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ddweud a oedd ganddynt unrhyw bryderon am y bwyd maent yn ei fwyta.

Cyflwyniad

Gwaith yr ASB, a nodir mewn cyfraith, yw diogelu iechyd y cyhoedd a diogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Mae’r ASB yn defnyddio arolwg Bwyd a Chi 2 i fonitro pryderon defnyddwyr am faterion bwyd, fel diogelwch bwyd, maeth, a materion amgylcheddol. Mae'r bennod hon yn rhoi trosolwg o bryderon ymatebwyr am fwyd.

Pryderon cyffredin

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ddweud a oedd ganddynt unrhyw bryderon am y bwyd maent yn ei fwyta. Nid oedd gan y mwyafrif o’r ymatebwyr (86%) unrhyw bryderon am y bwyd maent yn ei fwyta, a dim ond 14% o’r ymatebwyr a ddywedodd fod ganddynt bryder(footnote)

Ffigur 3: Y deg pryder mwyaf cyffredin am fwyd a fynegwyd yn ddigymell

Ffigur 3: Y deg pryder mwyaf cyffredin am fwyd a fynegwyd yn ddigymell
Math o bryder Canran yr ymatebwyr
Y gadwyn cyflenwi bwyd 6
Dilysrwydd bwyd 6
Labelu bwyd 9
Tarddiad bwyd 13
Halogi bwyd 14
Ansawdd bwyd 19
Maeth ac iechyd 20
Diogelwch a hylendid bwyd 20
Ystyriaethau amgylcheddol a moesegol 23
Dulliau cynhyrchu bwyd 31

Lawrlwytho’r siart hon

Ffynhonnell: Bwyd a Chi 2: Cylch 4

Gofynnwyd i'r ymatebwyr a ddywedodd fod ganddynt bryder esbonio'n gryno eu pryderon am y bwyd maent yn ei fwyta. Roedd y pryder mwyaf cyffredin yn ymwneud â dulliau cynhyrchu bwyd (31%), a oedd yn cynnwys defnyddio ychwanegion (fel cyffeithyddion a lliwiau bwyd) mewn cynhyrchion bwyd (14%), defnyddio plaladdwyr a neu/wrtaith i dyfu bwyd (12%), a sut mae bwyd wedi cael ei gynhyrchu neu ei brosesu (6%) (Ffigur 3).

Roedd yr ail bryder mwyaf cyffredin yn ymwneud â phryderon amgylcheddol a moesegol (23%), a oedd yn cynnwys lles anifeiliaid / sut caiff anifeiliaid eu trin (gan gynnwys eu cludo) (12%), taith bwyd (hynny yw, y pellter y bydd bwyd yn ei deithio) (5%), ac effaith cynhyrchu / bwyta cig ar yr amgylchedd (5%) (Ffigur 3)(footnote)

Ffigur 4: Y deg pryder mwyaf cyffredin mewn perthynas â bwyd

Ffigur 4: Y deg pryder mwyaf cyffredin mewn perthynas â bwyd
Math o bryder Canran yr ymatebwyr
Hylendid bwyd wrth fwyta allan 43
Hylendid bwyd wrth archebu bwyd tecawê 43
Gwenwyn bwyd 47
Hormonau, steroidau a gwrthfiotigau mewn bwyd 50
Faint o halen sydd mewn bwyd 52
Faint o fraster sydd mewn bwyd 52
Prisiau bwyd 53
Lles anifeiliaid 56
Faint o siwgr sydd mewn bwyd 59
Gwastraff bwyd 63

Lawrlwytho’r siart hon

Ffynhonnell: Bwyd a Chi 2: Cylch 4 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ddweud a oedd ganddynt bryderon am ystod o faterion sy’n gysylltiedig â bwyd, gan ddewis o blith rhestr o ddewisiadau. Roedd y pryderon mwyaf cyffredin yn ymwneud â gwastraff bwyd (63%), faint o siwgr sydd mewn bwyd (59%) a lles anifeiliaid (56%). Roedd tua hanner yr ymatebwyr yn pryderu am brisiau bwyd (53%), faint o fraster sydd mewn bwyd (52%) faint o halen sydd mewn bwyd (52%), a hormonau, steroidau a/neu wrthfiotigau mewn bwyd (50%) (Ffigur 4)(footnote).

Ffigur 5: Lefel y pryder am bynciau sy'n ymwneud â bwyd

Ffigur 5: Lefel y pryder am bynciau sy'n ymwneud â bwyd
Pwnc sy’n ymwneud â bwyd Cwbl ddi-bryder Ddim yn bryderus iawn  rhywfaint o bryder Yn bryderus iawn
Argaeledd amrywiaeth eang o fwyd 7 37 40 12
Bwyd a gynhyrchir yn y DU yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label 9 35 38 15
Diogelwch a hylendid bwyd a gynhyrchir yn y DU 7 34 37 19
Cynhwysion ac ychwanegion mewn bwyd 3 18 51 24
Bwyd a addaswyd yn enetig 8 25 35 25
Bwyd yn cael ei gynhyrchu mewn modd cynaliadwy 4 16 48 28
Bwyd o’r tu allan i'r DU yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label 4 20 44 29
Diogelwch a hylendid bwyd o'r tu allan i'r DU 2 19 44 31
Fforddiadwyedd bwyd 3 14 48 32
Lles anifeiliaid yn y broses cynhyrchu bwyd 4 16 41 35

Lawrlwytho’r siart hon

Ffynhonnell: Bwyd a Chi 2: Cylch 4  

Gofynnwyd i ymatebwyr nodi i ba raddau roeddent yn pryderu am nifer o faterion penodol sy’n ymwneud â bwyd. Roedd ymatebwyr yn fwyaf tebygol o nodi lefel uchel o bryder am les anifeiliaid yn y broses cynhyrchu bwyd (35%). Nododd tua 3 o bob 10 o’r ymatebwyr lefel uchel o bryder am fforddiadwyedd bwyd (32%) a diogelwch a hylendid bwyd o’r tu allan i’r DU (31%) (Ffigur 5)(footnote).