Paratoi a choginio

Canllawiau busnes

Rheolau ar wastraff bwyd, bwyd dros ben ac olew coginio gwastraff o gyfleusterau arlwyo.
Sut i leihau'r risg o groeshalogi E. coli O157 yn eich busnes.
Mae plaladdwyr yn sylweddau cemegol neu fiolegol sy'n cael eu defnyddio i ladd neu reoli plâu wrth feithrin a storio cnydau. Mae gennym ni oruchwyliaeth o blaladdwyr a diogelwch bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Gwybodaeth am y mesurau sy'n ymwneud â lefelau acrylamid mewn bwyd, canllawiau ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd a lefelau meincnod ar gyfer monitro lefelau acrylamid mewn gwahanol gategorïau bwyd.
Gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a rheoliadau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bach.
Y gofynion sy'n gymwys os ydych chi'n fusnes symudol sy'n cyflenwi neu'n cynhyrchu bwyd.

Canllawiau defnyddiwr

Sut i baratoi a choginio bwyd yn gywir, ac osgoi halogi, wrth fwynhau barbeciw.
Gwahanol fathau o ychwanegion bwyd a chyngor ar reoliadau a diogelwch ychwanegion mewn bwyd.
Mae arbelydru bwyd yn ddull sy'n cael gwared ar facteria a allai arwain at wenwyn bwyd. Mae'r dudalen hon yn manylu ar y broses arbelydru a pham nad yw'n niweidiol i ddefnyddwyr.
Mae bwyta plwm yn niweidiol, ac mae arbenigwyr iechyd yn cynghori i leihau cysylltiad ag ef cymaint â phosibl. Dylai unrhyw un sy'n bwyta helgig o anifeiliaid sydd wedi’u saethu â phlwm fod yn ymwybodol o'r risgiau sydd ynghlwm â bwyta symiau uchel o blwm, yn enwedig plant a menywod beichiog.
Sut i goginio eich bwyd er mwyn atal gwnewyn bwyd
Cyngor doeth i'ch cadw chi'n ddiogel y Nadolig hwn. Sut i baratoi a choginio eich pryd Nadolig mewn ffordd hylan a diogel.
Cyngor diogelwch bwyd wrth baratoi byrgrys yn y cartref ac wrth fwyta byrgyrs mewn bwyty
Mae glanhau'n effeithiol yn cael gwared ar facteria oddi ar ddwylo, offer ac arwynebau, gan helpu i atal bacteria niweidiol rhag lledaenu i fwyd.
Sut i osgoi croeshalogi trwy ddilyn arferion syml wrth baratoi a thrin cynhyrchion bwyd.