Paratoi a choginio

Canllawiau busnes

Sut i leihau'r risg o groeshalogi E. coli O157 yn eich busnes.
Mae'r canllawiau hyn yn helpu busnesau i gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd ac yn rhoi cyngor ar arfer da. Maent yn canolbwyntio ar E.
Rheolau ar wastraff bwyd, bwyd dros ben ac olew coginio gwastraff o gyfleusterau arlwyo.
Taflu bwyd Rhaid i chi gael gwared ar wastraff bwyd a sbwriel arall o ystafelloedd lle mae bwyd yn bresennol mor gyflym â phosibl, er m
Mae plaladdwyr yn sylweddau cemegol neu fiolegol sy'n cael eu defnyddio i ladd neu reoli plâu wrth feithrin a storio cnydau. Mae gennym ni oruchwyliaeth o blaladdwyr a diogelwch bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Mae Defra yn gyfrifol am bolisi ar blaladdwyr; ar gyfer materion cymeradwyo a gorfodi ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae plaladdwyr weithiau'n cael eu disgrifio fel
Gwybodaeth am y mesurau sy'n ymwneud â lefelau acrylamid mewn bwyd, canllawiau ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd a lefelau meincnod ar gyfer monitro lefelau acrylamid mewn gwahanol gategorïau bwyd.
Bydd yn ofynnol i bob gweithredwr busnes bwyd roi camau syml ac ymarferol ar waith i reoli acrylamid o fewn eu systemau rheoli diogelwch bwyd. Bydd hyn yn sicrhau bod lefelau acrylamid yn eu bwyd mor isel ag sy'n rhesymol bosibl.
Gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a rheoliadau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bach.
Fel busnes bwyd, mae gofyn i chi a’ch staff fod â safonau hylendid personol da. Mae’r daflen hon yn rhoi gwybod i chi sut i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch staff, a’r bwyd yr ydych chi’n ei weini, yn ddiogel.
Y gofynion sy'n gymwys os ydych chi'n fusnes symudol sy'n cyflenwi neu'n cynhyrchu bwyd.
Cludo bwydOs ydych chi'n fusnes symudol, dros dro neu ddomestig, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r gofynion sy'n berthnasol i chi a'ch busnes. 

Canllawiau defnyddiwr

Sut i baratoi a choginio bwyd yn gywir, ac osgoi halogi, wrth fwynhau barbeciw.
Yr haf yw'r amser perffaith i fwynhau barbeciw gyda ffrindiau a theulu. Mae angen i chi sicrhau bod bwyd yn cael ei storio a'i goginio'n ddiogel. 
Mae arbelydru bwyd yn ddull sy'n cael gwared ar facteria a allai arwain at wenwyn bwyd. Mae'r dudalen hon yn manylu ar y broses arbelydru a pham nad yw'n niweidiol i ddefnyddwyr.
Mae arbelydru yn ddull sy'n cael ei defnyddio wrth gynhyrchu bwyd. Mae'n gallu cael ei ddefnyddio i ladd bacteria sy'n achosi gwenwyn bwyd, fel salmonela, campylobacter ac E. Coli.
Mae bwyta plwm yn niweidiol, ac mae arbenigwyr iechyd yn cynghori i leihau cysylltiad ag ef cymaint â phosibl. Dylai unrhyw un sy'n bwyta helgig o anifeiliaid sydd wedi’u saethu â phlwm fod yn ymwybodol o'r risgiau sydd ynghlwm â bwyta symiau uchel o blwm, yn enwedig plant a menywod beichiog.
Gall bwyta helgig sy’n dod o anifeiliaid a gafodd eu saethu gyda phlwm yn aml olygu bod defnyddwyr yn gallu dod i gysylltiad â lefelau peryglus o blwm.
Sut i goginio eich bwyd er mwyn atal gwnewyn bwyd
Wrth goginio bwyd ar y tymheredd cywir ac am yr amser cywir bydd yn sicrhau bod unrhyw facteria niweidiol yn cael ei ladd. Cymerwch gip ar y cyngor ar ddeunydd pecynnu'r bwyd bob amser gan ddilyn y cyfarwyddiadau coginio.
Cyngor doeth i'ch cadw chi'n ddiogel y Nadolig hwn. Sut i baratoi a choginio eich pryd Nadolig mewn ffordd hylan a diogel.
Rydym ni am i chi fwyta, yfed a mwynhau Nadolig llawen. Ond bob blwyddyn, amcangyfrifir bod 1 miliwn o achosion gwenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig.
Manylion am y mathau o ychwanegion bwyd a chyngor ar reoliadau a diogelwch ychwanegion mewn bwyd.
Mae ychwanegion bwyd yn gynhwysion sy'n cael eu hychwanegu at fwyd i gyflawni swyddogaeth benodol.  
Cyngor diogelwch bwyd wrth baratoi byrgrys yn y cartref ac wrth fwyta byrgyrs mewn bwyty
Paratoi byrgyrs yn ddiogel yn y cartrefDylech chi bob amser goginio byrgyrs yn drylwyr, p’un a ydych chi’n eu coginio ar y barbeciw neu
Mae glanhau'n effeithiol yn cael gwared ar facteria oddi ar ddwylo, offer ac arwynebau, gan helpu i atal bacteria niweidiol rhag lledaenu i fwyd.
DwyloGolchwch eich dwylo cyn i chi baratoi, coginio neu fwyta bwyd, gyda dŵr cynnes a sebon lle bo'n bosibl. Os nad yw'n bosibl golchi eich dwylo (e.e.
Sut i osgoi croeshalogi trwy ddilyn arferion syml wrth baratoi a thrin cynhyrchion bwyd.
Mae croeshalogi bacteriol yn fwyaf tebygol o ddigwydd pan fo bwyd amrwd yn cyffwrdd, neu'n diferu ar, fwyd parod i'w fwyta, offer neu arwynebau.  Gallwch ei osgoi trwy: