Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ein cenhadaeth sylfaenol yw bwyd y gallwch ymddiried ynddo. Mae hyn yn golygu y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label, a bod bwyd yn iachach ac yn fwy cynaliadwy.

Cofrestru busnes bwyd

Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bwyd newydd, neu’n cymryd yr awenau mewn busnes sy’n bodoli eisoes, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol. Dylech wneud hyn o leiaf 28 diwrnod cyn i chi ddechrau masnachu. Mae gennym ni ragor wybodaeth ar sut i gofrestru busnes bwyd, gan gynnwys pwy sydd angen cofrestru, cymryd yr awenau mewn busnes sy’n bodoli eisoes, a sut i ddiweddaru manylion eich busnes.

Diogelwch bwyd barbeciw

Sut i baratoi bwyd barbeciw yn ddiogel, gan gynnwys coginio cig yn drylwyr, atal croeshalogi, a beth i’w wneud ag unrhyw fwyd dros ben.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Hyfforddiant alergedd ac anoddefiad bwyd

Mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ar reoli alergenau yn effeithiol. Rydym ni’n cynnig cyrsiau diogelwch bwyd ar-lein am ddim i'ch helpu chi a'ch busnes i gydymffurfio â gofynion hylendid a safonau bwyd.