Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Ein dull ni o weithio a’r cyd-destun yr ydym ni'n gweithio ynddo

Rydym ni’n defnyddio dull gwyddonol, seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Hydref 2020

Mae hyn yn rhoi’r grym i fusnesau a defnyddwyr wneud y peth iawn i gadw bwyd yn ddiogel. Rydyn ni'n dweud y gwir am fwyd.

Ein nod yw: 

 • Bod yn llais dibynadwy ar safonau bwyd er budd defnyddwyr
 • Ei gwneud hi'n hawdd i fusnesau gynnal diogelwch a safonau bwyd
 • Cydweithio â’r rhai mwyaf dylanwadol yn y system fwyd i wella diogelwch a safonau bwyd
 • Manteisio i’r eithaf ar ddata a gallu digidol yn fewnol ac yn allanol i gryfhau ein dylanwad
 • Gweithredu'n dryloyw ac yn agored
Mae 78% o bobl wedi clywed am yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae 73% o rheiny yn ymddiried ynom i wneud ein gwaith

Y cyd-destun yr ydym ni'n gweithio ynddo

Mae sector bwyd y DU yn cynnwys:

 • 4.1 miliwn o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector bwyd-amaeth yn Chwarter 4 2019 (Prydain Fawr)
 • Gwerth £23.6 biliwn o allforion bwyd, bwyd anifeiliaid a diod yn 2019 (Y Deyrnas Unedig)
 • £234 biliwn oedd gwariant defnyddwyr ar fwyd, diod ac arlwyo yn 2019 (Y Deyrnas Unedig)
 • £120.2 biliwn oedd cyfraniad y sector bwyd-amaeth i'r Gwerth Ychwanegol Gros cenedlaethol yn 2018 (Y Deyrnas Unedig)

Ffynhonnell: Food Statistics in your pocket Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Mae 500,000+ o sefydliadau bwyd

Mae'r 500,000+ o sefydliadau bwyd (2018/2019) yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn cynnwys:

 • 413,000 Bwytai ac Arlwywyr 
 • 124,000 Manwerthwyr 
 • 17,000 Gweithgynhyrchwyr a Phecynwyr 
 • 9,000 Dosbarthwyr/Cludwyr 
 • 4,000 Cynhyrchwyr Cynradd 
 • 1,000 Mewnforwyr/Allforwyr

Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol ar Waith Gorfodi Cyfraith Bwyd Awdurdodau Lleol 2018-2019

Ewch ati i lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth. Dysgwch rhagor am sut rydym ni wedi gweithio i ddiogelu eich plât dros yr 20 mlynedd diwethaf, a'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.