Neidio i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd 'wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol'

Nodyn gwybodaeth ar y rheolau newydd ar labelu alergenau ar gyfer busnesau bwyd a ddaw i rym ym mis Hydref 2021

O 1 Hydref 2021, bydd y ffordd y mae'n rhaid i fusnesau bwyd ddarparu gwybodaeth am labelu alergenau ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol yn newid.
 
Bydd y newidiadau hyn yn darparu gwybodaeth hanfodol i helpu pobl sydd ag alergedd neu anoddefiad bwyd i wneud dewisiadau diogel wrth brynu bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol. 

Sut fydd y newidiadau yn cael eu gweithredu?

Ar hyn o bryd, nid yw'r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol i fwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol gynnwys gwybodaeth am alergenau ar y deunydd pecynnu.

O 1 Hydref 2021, bydd angen i fwyd o’r fath gynnwys label sydd â rhestr gynhwysion lawn gyda phwyslais ar unrhyw gynhwysion alergenaidd. 

Ni ddylai'r rheolau newydd newid y ffaith fod angen i ddefnyddwyr a busnesau barhau â’r sgyrsiau am alergenau. 

Amlinelliad o’r rheolau newydd

Yn ôl y rheolau newydd, bydd yn rhaid i fwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol arddangos yr wybodaeth ganlynol yn glir ar y deunydd pecynnu: 

  1. enw'r bwyd
  2. rhestr lawn o gynhwysion
  3. cynhwysion alergenaidd wedi'u pwysleisio (er enghraifft mewn print trwm, italig neu liw gwahanol)

Bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol 

Gan nad oes diffiniad cyfreithiol, dehongliad cyfredol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol yw ei fod yn berthnasol i fwydydd sydd wedi’u pecynnu yn yr un safle ag y maent yn cael eu gwerthu. Gallai bwyd o’r fath gynnwys pasteiod cig sy’n cael eu paratoi ar y safle a brechdanau sy’n cael eu gwneud a’u gwerthu o’r safle y maent yn cael eu paratoi. Disgwylir i’r cwsmer allu siarad â’r person sydd wedi paratoi neu becynnu’r cynnyrch i holi am gynhwysion. 
  
Ar hyn o bryd, mae'r ASB yn datblygu dehongliad gweithredol diwygiedig o'r mathau o fwyd y mae'r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol iddynt. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar 1 Hydref 2019 a fydd yn rhoi cyfnod pontio o ddwy flynedd i fusnesau bwyd allu paratoi ar gyfer y gofynion newydd. Bydd hyn yn rhoi rhagor o eglurder ar y mathau o fwyd sy'n berthnasol, a sut maen nhw ar gael i'r defnyddiwr. 

Bydd rhagor o wybodaeth hefyd yn cael ei darparu yng Nghanllawiau Gweithredu Technegol Manwl yr ASB, ac rydym ni’n bwriadu eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.  

Pryd fydd y newidiadau yn berthnasol?

Bydd y newididadau yn berthnasol o 1 Hydref 2021, er mwyn caniatau amser i fusnesau bwyd baratoi ar gyfer cydymffurfio â'r rheolau newydd. 

Mae'r newidiadau deddfwriaethol wedi'u cyflwyno yn Lloegr a disgwylir i drefniadau tebyg ddilyn yn y cenhedloedd datganoledig i gyflwyno dull cyson ledled y DU ar yr un amser.

Yr 14 alergen: nodyn atgoffa 

Mae Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar Wybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, a ddaeth yn gyfraith yn 2014, yn rhestru 14 o alergenau y mae angen eu nodi os cânt eu defnyddio fel cynhwysion.  

Maent fel a ganlyn:

Cnau (Sef cnau almon, cnau cyll, cnau Ffrengig, cnau pecan, cnau Brasil, cnau pistasio, cnau cashiw, cnau Macadamia neu gnau Queensland), Pysgnau, Wyau, Llaeth, Pysgod, Cramenogion, Molysgiaid, Grawnfwydydd sy'n cynnwys glwten (sef gwenith (fel gwenith yr Almaen a Khorasan), haidd, rhyg a cheirch), Seleri, Bys y Blaidd, Mwstard, Hadau sesame, Soia, Sylffwr deuocsid (pan gaiff ei ychwanegu ac uwchlaw 10mg/kg yn y bwyd a'r diod terfynol). 

Rhagor o wybodaeth

Ewch i food.gov.uk/cy i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau hyn ar adnoddau a Chanllawiau Technegol Manwl yr ASB.

Gallwch chi gofrestru ar y llwyfan Hwyluso Cyfathrebu i gael diweddariadau

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â: FoodIntoleranceEnquiries@food.gov.uk neu siaradwch â'ch Awdurdod Lleol