Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cynhyrchion planhigion a chynhyrchion llysieuol

Gwybodaeth am fewnforio cynhyrchion planhigion a llysieuol, gan gynnwys ychwanegion, labelu a diogelwch cemegol. Nid yw hyn yn cynnwys ffrwythau na llysiau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'n rhaid i gynhyrchion planhigion a chynhyrchion llysieuol a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau hylendid bwyd a'r un gweithdrefnau â bwyd a gynhyrchir yn yr UE. Mae'r dudalen hon yn cwmpasu cynhyrchion planhigion fel: 

 • ffacbys
 • ffa coch
 • tofu
 • pys
 • ffa
 • codlysiau
 • mycoproteinau fel quorn
 • cynhyrchion soi fel protein llysiau ansoddedig (textured vegetable protein)
 • miled (millet)
 • hadau blodyn yr haul
 • hadau pwmpen

Ar gyfer mewnforio te a choffi, gweler hefyd dudalen mewnforio diodydd a mewnforio ffrwythau a llysiau

Trwyddedau mewnforio

Efallai na fydd angen trwydded iechyd nag hylendid arnoch chi i fewnforio bwyd, ond mae llawer o fwydydd o wledydd y tu allan i'r UE yn gofyn am drwyddedau at ddibenion masnachu, ac efallai y byddant yn destun cwotâu. 

Lliwiau, cyflasynnau (flavourings) a melysyddion bwyd

Gall rhai cynhyrchion planhigion a llysieuol gynnwys lliwiau bwyd, cyflasynnau neu felysyddion. Er ei bod yn bosibl bod yr awdurdod bwyd wedi cymeradwyo'r rhain yn y wlad tarddiad, efallai na fydd rhai ohonynt wedi'u cymeradwyo yn yr UE. E-bostiwch ein tîm ychwanegion bwyd drwy foodadditives@food.gov.uk os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.

Labelu

Gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar GOV.UK I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach eich awdurdod lleol neu eich Adran Iechyd yr Amgylchedd leol.

Cynhyrchion organig

Os ydych chi'n mewnforio cynhyrchion organig (cynhyrchion amaethyddol byw neu heb eu prosesu, cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i'w defnyddio fel bwyd neu fwyd anifeiliaid a deunyddiau lluosogi llystyfol a hadau i'w tyfu), o du allan i'r UE, cysylltwch â'r tîm Mewnforion Organig yn DEFRA. I gael gwybodaeth am reoleiddio a safonau organig, (gan gynnwys labelu) o fewn y Deyrnas Unedig (DU) cysylltwch â'r tîm Strategaeth Organig.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn dod o dan gwmpas deddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio mewn cysylltiad â bwyd. I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd.

Hylendid Bwyd

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, gan gynnwys bwyd wedi'i rewi a hadau y bwriedir eu hegino, cysylltwch â'n Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Plaladdwyr

I gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, cysylltwch â Chyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Halogion

Mae nodyn canllaw ar Halogion yn Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddiol ar gyfer halogion mewn bwyd fel nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic.

Cyfyngiadau mewnforio

Mae yna rai cyfyngiadau/gofynion mewnforio y gall fod yn berthnasol i gynhyrchion planhigion neu gynhyrchion llysieuol. Mae'r rhain fel a ganlyn:

Cynhyrchion "risg uwch"

Dim ond drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol sydd wedi’u cymeradwyo fel Mannau Rheoli ar y Ffin y gellir mewnforio rhai bwydydd a bwydydd anifeiliaid penodol nad ydynt yn dod o anifeiliaid a gaiff eu hystyried i beri "risg uwch". Bydd y rhain yn destun rheolaethau swyddogol. Mae cynnyrch "risg uwch" yn gynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae’n hysbys ei fod yn peryglu iechyd y cyhoedd, neu fod hynny’n dod i’r amlwg. Darllenwch ein canllawiau i fusnesau ar fycotocsinau

Afflatocsinau

O 1 Ionawr 2010 mae mewnforion rhai bwydydd o rai gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE yn destun amodau arbennig oherwydd risg halogiad gan afflatocsinau. Bydd hyn yn golygu y gall llwythi gyrraedd yr UE drwy borthladdoedd neu feysydd awyr penodol yn unig, sydd â Mannau Rheoli ar y Ffin wedi'u hawdurdodi ar gyfer y cynnyrch hwnnw lle caiff rheolaethau swyddogol eu gweithredu. 

Bwydydd llysieuol sy'n cynnwys cynhyrchion llaeth

Mae llawer o fwydydd llysieuol yn cynnwys cynhyrchion llaeth ac felly maent yn cael eu hystyried fel cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn Carlisle ar 01228 403 600 (opsiwn 3) neu drwy e-bost: imports@apha.gsi.gov.uk. Mae APHA yn Asiantaeth Weithredol sy'n perthyn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Gofynion iechyd planhigion

Mae nifer o o gynhyrchion planhigion sydd un ai wedi'u gwahardd rhag dod i mewn i'r DU o wledydd y tu allan i'r UE, neu mae angen tystysgrif ffytoiechydol (phytosanitary) arnynt i wneud hynny. Mae rheolaethau swyddogol a chyfyngiadau ar fewnforio, symud a chadw planhigion, plau planhigion a deunyddiau eraill (e.e. pridd) yn hanfodol er mwyn atal cyflwyno a lledaenu organebau niweidiol.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw ofynion iechyd planhigion, neu a oes angen tystysgrif ffytoiechydol ar y ffrwythau neu'r llysiau yr ydych chi am eu mewnforio, cysylltwch â Thîm Iechyd Planhigion yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). 

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Ers 27 Mawrth 2011, mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. Rhagor o wybodaeth ar gyfer gweithredwyr busnes.