Storio ac oeri

Canllawiau busnes

Y rheoliadau sy'n berthnasol yn y Deyrnas Unedig, canllawiau byr ar brif agweddau'r gyfraith a chanllawiau ar y deddfau eraill sy'n ymwneud â masnachu gwin.
Sut mae deddfau gwin Ewrop a'r Deyrnas Unedig (DU) yn cael eu gweithreduMae Rheoliadau Gwin y Cyngor a'r Comisiwn Ewropeaidd yn gymwys y
Sut i fodloni'r gofynion a nodir yn Rheoliadau Hylendid Bwyd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys canllawiau ar gymeradwyo safleoedd a safonau parhaus.
Meysydd o fe
Sut i wneud cais am ganiatâd i gludo cig 'cynnes' o ladd-dai cig coch.
Mae deddfwriaeth hylendid yn ei gwneud yn ofynnol i bob lladd-dy gadw cig yn is na 7°C cyn iddo gael ei gludo. 
Gwybodaeth reoleiddio am gymeradwyo cynhyrchion molysgiaid dwygragennog a physgodfeydd i fusnesau.
Back to top Cynhyrchion pysgodfeydd Mae'n rhaid cymeradwyo safle sy'n trin neu'n prosesu cynhyrchion pysgodfeydd a molysgiaid dwygragennog byw o d
Sut i leihau'r risg o groeshalogi E. coli O157 yn eich busnes.
Mae'r canllawiau hyn yn helpu busnesau i gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd ac yn rhoi cyngor ar arfer da. Maent yn canolbwyntio ar E.
Sut i rewi cynhyrchion pysgod a physgodfeydd y bwriedir eu bwyta'n amrwd neu wedi'u coginio'n ysgafn mewn busnesau bwyd a bwytai.
Pam fod angen rhewi?Mae parasitiaid pysgod megis larfâu Anisakis (llyngyr parasitig) yn broblem mewn rhai rhywogaethau o

Canllawiau defnyddiwr

Sut i sicrhau bod y bwyd yr ydych chi'n rhoi mewn picnic yn parhau i fod yn ffres ac yn ddiogel i'w fwyta.
Yn ystod yr haf, does dim byd yn brafiach na bwyta picnic yn yr awyr iach.
Cyngor doeth i'ch cadw chi'n ddiogel y Nadolig hwn. Sut i baratoi a choginio eich pryd Nadolig mewn ffordd hylan a diogel.
Rydym ni am i chi fwyta, yfed a mwynhau Nadolig llawen. Ond bob blwyddyn, amcangyfrifir bod 1 miliwn o achosion gwenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig.
Gwybodaeth am y mesurau y gallwch eu cymryd i leihau'r perygl eich bod yn cael eich heintio â listeria.
Mae listeria monocytogenes (listeria) yn facteria sy'n achosi salwch o'r enw listeriosis.
Mae oeri bwyd yn gywir yn helpu i atal bacteria niweidiol rhag tyfu.
I gadw'ch bwyd yn ddiogel, dylech chi:
Sut i osgoi croeshalogi trwy ddilyn arferion syml wrth baratoi a thrin cynhyrchion bwyd.
Mae croeshalogi bacteriol yn fwyaf tebygol o ddigwydd pan fo bwyd amrwd yn cyffwrdd, neu'n diferu ar, fwyd parod i'w fwyta, offer neu arwynebau.  Gallwch ei osgoi trwy: