Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Strategaeth Sgiliau Cymraeg

Datblygu sgiliau Cymraeg

Er mwyn cryfhau ymhellach ymrwymiad yr ASB o ran datblygu gweithlu dwyieithog a darparu gwasanaeth Cymraeg cynhwysfawr ar draws pob tîm a disgyblaeth, bydd yr ASB yng Nghymru yn sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael, a bod y cyfleoedd hyn yn cael eu hyrwyddo’n ddigonol i staff (trwy’r Uned Iaith Gymraeg).

Bydd cyfleoedd hyfforddi a datblygu yn cynnwys y canlynol:

  • Bydd Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru yn annog pob rheolwr i gefnogi gweithwyr sy’n dymuno ymgymryd â hyfforddiant Cymraeg, ar yr amod bod hyn yn rhesymol ac yn ymarferol.
  • Tanysgrifio i ddarpariaeth a deunyddiau Cymraeg Gwaith (learnwelsh.cymru) a gynigir gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a hyrwyddo’r rhain ar bob cyfle a thrwy’r llwyfannau perthnasol sydd ar gael i ni.
  • Bydd Rheolwyr Llinell yn annog staff newydd i ddilyn y cwrs rhagarweiniol, Cymraeg Gwaith ‘Croeso’ i ddatblygu sgiliau cwrteisi yn y Gymraeg. Mae sgiliau cwrteisi sylfaenol yn y Gymraeg bellach yn ofyniad ar gyfer holl swyddi Llywodraeth Cymru, yn unol â’r nodau ar gyfer gweision sifil yn strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Fel adran o’r Llywodraeth sy’n gweithredu yng Nghymru, dylem ni geisio gwneud yr un peth yn yr ASB yng Nghymru.
  • Hyrwyddo'r holl gyfleoedd cymorth a dysgu eraill a gynigir gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a chyfeirio staff unigol at yr opsiynau mwyaf priodol neu berthnasol yn unol â’u hanghenion/gofynion. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau ar gyfer pob lefel, gan gynnwys hyfforddiant gloywi ar gyfer siaradwyr rhugl.
  • Hyrwyddo dulliau dysgu llai ffurfiol y gall staff eu gwneud yn eu hamser eu hunain (er enghraifft Say Something in Welsh a Duolingo (nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr).
  • Darparu rhwydwaith i staff sy’n dymuno dysgu Cymraeg er mwyn iddynt allu ymgysylltu â dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg trwy’r Clwb Clebran, sef clwb mewnol.
  • Hyrwyddo Coffi Cwtsh y Gwasanaeth Sifil fel rhwydwaith cymorth cymdeithasol ar gyfer staff sy’n dymuno dysgu, ymarfer neu ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg.
  • Hyrwyddo cyfleoedd dysgu a datblygu Cymraeg perthnasol eraill pan fyddant yn codi ar lwyfannau mewnol perthnasol.
  • Amlinellu a chyfeirio at yr holl gyfleoedd a restrir uchod yn y sesiwn cynefino a gynigir i bob aelod newydd o staff gan yr Uned Iaith Gymraeg.