Neidio i’r prif gynnwys

Newid eich model busnes

Canllawiau i gefnogi busnesau bwyd yn ystod COVID-19
Diweddarwyd ddiwethaf

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae llawer o fusnesau bwyd wedi arallgyfeirio ac addasu eu model busnes. 

Mae rhai bwytai, tafarndai, bariau ac arlwywyr symudol sefydledig wedi newid i ddosbarthu bwyd, bod yn sefydliad casglu yn unig neu werthu bwyd ar-lein. Mae hyn wedi caniatáu iddynt barhau i weithredu yn ystod y pandemig.

Rydym ni wedi cyhoeddi canllawiau ar ailagor ac addasu eich busnes bwyd yn ystod COVID-19, ynghyd â rhestr wirio ailagor ar gyfer busnesau bwyd. Darllenwch y canllawiau hyn ochr yn ochr â chyngor y llywodraeth ar gadw gweithwyr a chwsmeriaid yn ddiogel yn ystod COVID-19, mae'r rhain yn darparu fframwaith ymarferol i fusnesau ailagor ac addasu eu gweithrediadau’n ddiogel.

Ar gyfer busnesau bwyd sy'n newid eu model busnes, mae'n bwysig deall y risgiau diogelwch ychwanegol a gyflwynir gan unrhyw newidiadau. Mae'r canllawiau hyn ar newid eich model busnes yn cynnwys y camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i fynd i'r afael â'r risgiau hyn, a sut i gyfleu'r rhain i'ch cwsmeriaid yn effeithiol.

Pwysig

Mae cyfyngiadau clo cenedlaethol ar waith yng Nghymru ers 23 Rhagfyr 2020. Dylai pobl aros gartref lle bo hynny'n bosibl a dylent dim ond deithio i'r gwaith os nad yw’n bosib iddynt weithio gartref.

Rhaid i leoliadau lletygarwch yng Nghymru, fel caffis, bwytai, tafarndai, bariau a chlybiau cymdeithasol gau ond gallant ddarparu bwyd a diodydd di-alcohol ar gyfer tecawê, clicio a chasglu a gwasanaeth gyrru heibio. Gellir parhau i ddarparu pob bwyd a diod (gan gynnwys alcohol) trwy eu danfon.

Mae gwahanol ofynion yn weithredol ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Dyma ragor o wybodaeth am reolau’r cyfyngiadau clo cenedlaethol yng Nghymru.

Kitchen reopening checklist

Rhoi gwybod i'ch awdurdod lleol

Dylech chi roi gwybod i'ch awdurdod lleol am unrhyw newidiadau i'ch gweithgareddau bwyd cofrestredig. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno gwasanaeth dosbarthu neu wasanaeth tecawê newydd.

Efallai na fydd angen i'r awdurdod lleol arolygu eich gweithrediad busnes newydd, ond dylid ei hysbysu am unrhyw newidiadau a allai gyflwyno risgiau ychwanegol i'ch prosesau cynhyrchu bwyd.

Asesiad risg 

Dylai busnesau bwyd sydd wedi gwneud newidiadau adolygu a, lle bo angen, ddiweddaru eu gweithdrefnau Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP), neu eu System Rheoli Diogelwch Bwyd wedi'i seilio ar HACCP (fel y pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell, neu’r pecyn Arlwyo diogel yng Ngogledd Iwerddon). 

Yn unol â chyngor ehangach gan y llywodraeth, mae angen asesiad risg ychwanegol i fynd i'r afael â risgiau COVID-19. Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau ar sut i gynnal asesiad risg a beth i'w gynnwys.

Dylech wirio nad yw'r newidiadau a wnaethoch wedi cyflwyno unrhyw beryglon ychwanegol nad ydych yn eu rheoli.

Mae'n rhaid i chi:

  • gofnodi unrhyw newidiadau a wnewch 
  • cofnodi’r gwiriadau cychwyn rydych chi'n eu cynnal

Dylai eich asesiad risg ystyried effaith y newidiadau hyn ar eich arferion hylendid a diogelwch bwyd arferol. 

Dylech wneud staff yn ymwybodol o newidiadau i'ch Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd, a gwneud yn siŵr eu bod yn cael hyfforddiant pan fydd prosesau'n newid. Dylai staff gynnal lefel uchel o hylendid personol, gan gynnwys golchi dwylo yn rheolaidd ac yn effeithiol.

Gwerthu bwyd yn yr awyr agored

Dylai busnesau bwyd sydd wedi addasu eu busnes i werthu bwyd mewn lleoliad awyr agored, fel y tu allan i’w safle, adolygu a diweddaru eu gweithdrefnau Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP), neu eu System Rheoli Diogelwch Bwyd wedi'i seilio ar HACCP (fel y pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell, neu’r pecyn Arlwyo diogel yng Ngogledd Iwerddon). 

Dylech wirio nad ydych chi wedi cyflwyno unrhyw beryglon ychwanegol nad ydych yn eu rheoli. Dylid rhoi ystyriaeth arbennig i 
 

  • reolyddion tymheredd yn ystod cludo a gwasanaeth
  • atal croeshalogi
  • rheoli plâu
  • gofynion hylendid
  • cyfleusterau golchi dwylo

Mae'r llywodraeth wedi darparu canllawiau pellach ar sut i gadw pellter cymdeithasol wrth ddarparu bwyd a diod

Dining outdoors during COVID-19

Gwerthu bwyd ar-lein

Os ydych chi’n gwerthu bwyd ar-lein, dylech chi gofrestru fel busnes bwyd.

Pan fyddwch chi’n gwerthu bwyd dros y rhyngrwyd, mae’r bwyd yr ydych chi’n ei werthu yn ddarostyngedig i gyfraith bwyd y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys: diogelwch, cadw cofnodion, tynnu cynnyrch yn ôl, galw cynnyrch yn ôl, hylendid da a gofynion labelu.

Dylech gael datganiad ar eich gwefan i gynghori cwsmeriaid lle gallant gael gwybodaeth am alergenau cyn iddynt fynd ati i archebu. Os ydych chi'n darparu bwyd trwy wefan archebu allanol, efallai bod ganddyn nhw eu gofynion eu hunain ar gyfer darparu gwybodaeth am alergenau i gwsmeriaid. 

Mae yna hefyd reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn wrth fewnforio ac allforio bwyd, a storio neu ddefnyddio gwybodaeth bersonol.

Dosbarthu bwyd

Os ydych chi’n dosbarthu archebion bwyd, mae’n rhaid i fwyd o bob math gael ei ddosbarthu i ddefnyddwyr mewn ffordd sy'n sicrhau na ddaw yn anniogel neu'n anaddas i'w fwyta. 

Rhaid cadw bwyd sydd angen ei oeri yn oer wrth ei gludo. Efallai y bydd angen ei bacio mewn blwch wedi'i inswleiddio gyda gel oeri neu mewn bag oer. Yn yr un modd, dylid pacio bwyd y mae angen ei gadw'n boeth mewn bag wedi'i inswleiddio.

Os ydych chi'n defnyddio cerbyd domestig (neu gerbyd busnes nad yw’n gysylltiedig â’r diwydiant bwyd) i gludo'ch archebion bwyd, mae gennym ni wybodaeth am y gofynion hylendid a manylebau cerbydau sydd angen eu bodloni.


Rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am alergenau: 

  • cyn gorffen prynu'r bwyd – gallai hyn fod yn ysgrifenedig (ar eich gwefan) 
  • pan gaiff y bwyd ei ddosbarthu – gall hyn fod yn ysgrifenedig (sticeri alergenau ar fwyd neu gopi amgaeedig o fwydlen) neu ar lafar (gan yr unigolyn sy’n dosbarthu’r bwyd i chi).

Mae gennym ni ganllawiau pellach ar sut i ddarparu gwybodaeth am alergenau ac osgoi croeshalogi wrth ddosbarthu bwyd

Deunydd pecynnu safon bwyd

Os ydych chi'n dosbarthu archebion bwyd, mae'n bwysig dewis deunydd pecynnu bwyd o safon briodol. Mae hwn yn ddeunydd pecynnu sydd wedi'i fwriadu at sawl defnydd, fel bocsys tecawê. Bydd hyn yn sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gludo yn ddiogel a bod ei ansawdd yn cael ei gynnal.

Er enghraifft, efallai bod gofyn i ddeunyddiau pecynnu allu gwrthsefyll hylifau er mwyn atal bwyd rhag gollwng, neu i atal papur rhag cael ei wlychu drwyddo draw. Heb y math hwn o ddeunydd pecynnu, gallai halogion cemegol neu germau drosglwyddo i'r bwyd. Bydd caeadau sy'n ffitio'n dda hefyd yn lleihau unrhyw risgiau hylendid neu fwyd yn gollwng. 

Delivery driver

Cyfathrebu â'ch cwsmeriaid

Mae'n bwysig rhoi gwybod i’ch cwsmeriaid am y newidiadau rydych chi wedi'u gwneud i'ch busnes. Gall darparu gwybodaeth am y camau rydych chi wedi'u cymryd i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel yn ystod COVID-19 helpu i roi sicrwydd.

Mae'r llywodraeth wedi darparu canllawiau ar gyfer bwytai, tafarndai, bariau a gwasanaethau tecawê sy'n cynnwys cyngor ar sut i gyfathrebu'r newidiadau hyn i'ch cwsmeriaid.

Mae rhai busnesau wedi ei chael yn ddefnyddiol rhannu fideos a lluniau o'r newidiadau y maent wedi'u gwneud ar-lein neu ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasu. Mae arddangos yr wybodaeth hon ar-lein yn golygu bod cwsmeriaid yn cael gwybod am drefn cadw pellter cymdeithasol ac arferion hylendid disgwyliedig cyn cyrraedd. Gellid darparu hyn hefyd trwy ffurflen archebu ar-lein.

Gallwch chi hefyd arddangos posteri neu adnoddau gweledol yn eich lleoliad i nodi sut y dylai cwsmeriaid ymddwyn i gadw pawb yn ddiogel. Dylech chi ystyried anghenion gwybodaeth penodol y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, fel y rhai sydd â nam ar eu clyw neu nam ar eu golwg.

Mae'r llywodraeth wedi cynhyrchu rhybudd ‘Aros yn ddiogel yn ystod COVID-19 2020’ y gellir ei arddangos ar ôl i chi gynnal asesiad risg. Mae hyn er mwyn dangos eich bod wedi cydymffurfio â chanllawiau ar reoli risg COVID-19.

Thumbnail

Osgoi troseddau bwyd

Wrth ddod o hyd i gynhwysion, prynwch fwyd gan gyflenwyr ag enw da yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o ble mae'r bwyd wedi dod.

Mae effaith andwyol COVID-19 wedi cyflwyno risgiau o gam-gynrychioli ac arferion cyflenwi anghyfreithlon er mwyn ateb y galw. Byddwch yn wyliadwrus pan fydd busnesau nad ydych chi wedi delio â nhw o'r blaen yn cysylltu â chi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod o ble mae'r bwyd yn tarddu cyn prynu unrhyw beth.

Gwiriwch a yw'r pris yn unol â phris cyfredol y farchnad. Mae prisiau cynhyrchion yn amrywio, ond byddwch yn wyliadwrus os yw cyflenwyr yn cynnig cynhyrchion am bris is na'r arfer.

Gallwch chi roi gwybod am droseddau bwyd a amheuir i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd. Gallwch chi hefyd roi gwybod am fusnes yn ymddwyn yn annheg, neu'n elwa, yn ystod COVID-19 i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.