Amdanom ni

Wales map
Cafodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru ei sefydlu ym mis Ebrill 2000. Ein gobaith ni yw bod pobl yng Nghymru yn troi atom ni er mwyn cael cyngor a gwybodaeth dibynadwy am fwyd. Mae ein dylanwad yn ymestyn 'o'r fferm i'r fforc' - mewn geiriau eraill, o'r adeg y mae'r bwyd yn cael ei dyfu neu ei weithgynhyrchu nes iddo gyrraedd eich plât. Rydym yn eich rhoi chi, ddefnyddwyr Cymru, yn gyntaf.
"O'r fferm i'r fforc"

Mae gan staff yr ASB yng Nghymru ystod eang o arbenigeddau polisi a phroffesiynol. O'n swyddfa yng nghanol Caerdydd, rydym yn gwneud gwaith amrywiol. Roedd y gwaith hwn yn arfer cael ei wneud gan staff iechyd cyhoeddus ac amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru, ond ym 1999, cafodd pwerau diogelwch a safonau bwyd eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r ASB yn atebol i'r Cynulliad Cenedlaethol, ac i'r Senedd drwy'r Gweinidogion Iechyd. Mae'n fantais i ni gael gweithio yng nghyd-destun datganoli gan fod hyn yn golygu ein bod ni'n gallu ystyried anghenion a materion sy'n ymwneud yn benodol â Chymru, ac eto sicrhau ein bod ni'n gweithio mewn ffordd gyson â gweddill y DU. Mae hyn yn bwysig gan nad yw diogelwch bwyd, wrth gwrs, yn cydnabod ffiniau gwleidyddol na daearyddol.

Drwy werthoedd craidd yr Asiantaeth, rydym yn gwarchod defnyddwyr Cymru. Rydym yn rhoi'r defnyddiwr yn gyntaf; rydym yn agored a hygyrch; ac mae gennym ni lais annibynnol. Rydym yn gwneud ein gwaith yn agored, ac rydym yn gwneud penderfyniadau mewn ffordd agored ac eglur.

Dyma feysydd gwaith allweddol yr Asiantaeth yng Nghymru:

  • Diogelu defnyddwyr - trwy orfodaeth a monitro effeithiol, a gweithio'n agos ag Awdurdodau Lleol Cymru
  • Lleihau salwch a gludir gan fwyd - gweithio gyda diwydiant a gorfodwyr i leihau halogiad, a chodi ymwybyddiaeth gyhoeddus o drin bwyd yn ddiogel
  • Sicrhau diogelwch bwyd - er enghraifft, drwy gyfrannu at weithgarwch y DU i sicrhau nad yw cemegolion yn cyfaddawdu diogelwch bwyd, a bod camau rheoli BSE yn cael eu gorfodi'n briodol
  • Cefnogi dewis i'r defnyddiwr - drwy labelu cynhyrchion yn gywir ac yn ystyrlon a thrwy roi gwybodaeth i'r cyhoedd am faterion sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, canlyniadau arolygon a gweithgarwch gorfodi.

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Mae ein gwaith yn cael ei oruchwylio gan Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru. Sefydlwyd y Pwyllgor i roi cyngor a gwybodaeth i'r Asiantaeth yng Nghymru. Dr Routh Hussey yw'r cadeirydd. Mae cyfarfodydd pwyllgor agored yn cael eu cynnal bob rhyw dri mis ar hyd a lled y wlad, ac mae hyn yn enghraifft o ymrwymiad ASB Cymru i weithio'n agored.

Mae gan y Pwyllgor wyth aelod arall, sy’n cynnig sylfaen gadarn o wybodaeth am faterion bwyd a materion sy’n gysylltiedig â bwyd. Mae bywgraffiadau'r holl aelodau ar y wefan hon. Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr aelodau.

Rhagor yn yr adran hon