Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ein Bwyd 2022: Adolygiad blynyddol o safonau bwyd ledled y DU

Ein Bwyd 2022: Atodiad 3: Tabl ffigurau

Dyma dabl ffigurau a gafodd ei gynnwys yn yr adroddiad blynyddol o safonau bwyd ar gyfer 2022.

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023

Rhoi adroddiad eleni yn ei gyd-destun

Ffigur Teitl
Ffigur 1 Newid canrannol dros 12 mis o chwyddiant yn ôl y math o nwydd
Ffigur 2 Newid canrannol dros 12 mis (2022) – Cyfraddau chwyddiant bwyd yn erbyn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr cyffredinol, gan gynnwys costau tai perchen-feddiannwyr (CPIH)

Pennod 1: Plât y genedl

Ffigur Teitl
Ffigur 3 Canran y cynnydd cyfartalog dros 12 mis o flwyddyn i flwyddyn yn ystod 2022 ar gyfer categorïau’r canllaw Bwyta’n Dda
Ffigur 4 Canran yr incwm sy’n cael ei wario ar fwyd yn y cartref yn ôl degraddau incwm ar gyfer y blynyddoedd a ddaeth i ben rhwng 2020 a 2022
Ffigur 5 Y prif bryderon ynghylch bwyd a nodwyd gan ddefnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
Ffigur 6 Y prif bryderon ynghylch bwyd a nodwyd gan ddefnyddwyr yn yr Alban
Ffigur 7 Pwy sydd fwyaf agored i ddiffyg diogeledd bwyd?
Ffigur 8 Newidiadau mewn ymddygiadau defnyddwyr yr adroddwyd amdanynt mewn ymateb i brisiau cynyddol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
Ffigur 9 Arolwg Iechyd yr Alban 2021
Ffigur 10 Newidiadau i arferion storio a choginio bwyd defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
Ffigur 11 Newidiadau i arferion storio a choginio bwyd defnyddwyr yn yr Alban
Ffigur 12 Newidiadau i arferion storio a choginio bwyd defnyddwyr

Pennod 2: Safbwynt byd-eang

Ffigur Teitl
Ffigur 13 Cyfanswm mewnforion y DU o’r holl fwyd a bwyd anifeiliaid dros amser, 2014-22
Ffigur 14 Newid canrannol blynyddol yng nghyfanswm y cyfaint mewnforio
Ffigur 15 Y 10 gwlad â’r cyfeintiau mewnforio uchaf ar gyfer 2022
Ffigur 16 Newidiadau mewn gwerthoedd mewnforio ar draws gwledydd dethol
Ffigur 17 Cyfanswm cyfaint y mewnforion wedi’i rannu yn ôl prif gategorïau POAO, FNAO a bwyd anifeiliaid
Ffigur 18 Canran y llwythi o weddill y byd sy’n methu gwiriadau mewnforio ym Mhrydain Fawr, 2021-22
Ffigur 19 Newidiadau i ddynodiad bwydydd risg uchel

 

Pennod 3: Pwysigrwydd hylendid

Ffigur Teitl
Ffigur 20 Cyfrifoldebau am gynnal rheolaethau hylendid bwyd ledled y DU
Ffigur 21 Canran y busnesau bwyd yn y DU a gafodd sgoriau boddhaol neu well ar gyfer hylendid bwyd ar 31 Rhagfyr 2022
Ffigur 22 Canran dosbarthiad sgoriau’r CSHB ar 31 Rhagfyr 2022
Ffigur 23 Canran y gweithredwyr busnesau bwyd yn yr Alban sy’n cydymffurfio â chyfreithiau bwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22
Ffigur 24 Nifer y busnesau bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a gafodd sgôr hylendid bwyd fesul chwarter rhwng Ch1 19/20 a Ch4 22/23
Ffigur 25 Nifer y busnesau bwyd yn yr Alban a gafodd sgôr hylendid bwyd fesul chwarter rhwng Ch1 19/20 a Ch4 22/23
Ffigur 26 Canran y sefydliadau cig a gafodd sgôr dda neu foddhaol o ran hylendid yn 2022
Ffigur 27 Dadansoddiad o’r sgoriau o ran cydymffurfiaeth ar gyfer sefydliadau cig ar 31 Rhagfyr 2022
Ffigur 28 Canran y sefydliadau llaeth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a gafodd y canlyniadau uchaf, sef ‘Da’ neu ‘Boddhaol ar y cyfan’ ar 31 Rhagfyr 2022
Ffigur 29 Lefelau cydymffurfio o ran hylendid llaeth ar gyfer arolygiadau ar 31 Rhagfyr 2022
Ffigur 30 Gweithgarwch gorfodi sefydliadau llaeth yn yr Alban
Ffigur 31 Canran y sefydliadau bwyd anifeiliaid yr aseswyd eu bod yn cydymffurfio â safonau hylendid, yn ôl y data diweddaraf sydd ar gael
Ffigur 32 Nifer y swyddi diogelwch bwyd wedi’u dyrannu a ddelir gan awdurdodau lleol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ers 2010/11
Ffigur 33 Canran y swyddi hylendid bwyd heb eu llenwi (CALl) mewn awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
Ffigur 34 Nifer y swyddi hylendid bwyd wedi’u dyrannu a ddelir gan awdurdodau lleol ledled yr Alban ers Tachwedd 2021
Ffigur 35 Nifer y swyddi cyfraith bwyd wedi’u llenwi (CALl) mewn awdurdodau lleol yn yr Alban

Pennod 4: Diogel a chadarn

Ffigur Teitl
Ffigur 36 Nifer y digwyddiadau bwyd yr adroddwyd amdanynt yn y DU
Ffigur 37 Y chwe chategori bwyd uchaf sy’n ymwneud â digwyddiadau bwyd yr adroddwyd amdanynt rhwng 2019 a 2022
Ffigur 38 Nifer yr achosion o halogiad gan ficro-organebau niweidiol yn y DU
Ffigur 39 Nifer y digwyddiadau bwyd sy’n ymwneud ag alergenau
Ffigur 40 Tueddiadau yn yr achosion o’r pedwar prif bathogen GI a gadarnhawyd gan labordai yn y DU fesul 100,000 o’r boblogaeth
Ffigur 41 Nifer y brigiadau o achosion a briodolir i bathogenau penodol yr adroddwyd amdanynt yn y DU, 2022
Ffigur 42 Cyfanswm y Rhybuddion Alergedd a gyhoeddwyd gan yr ASB ac FSS
Ffigur 43 Rhybuddion Alergedd yn ôl y math o alergen
Ffigur 44 Cyfanswm yr Hysbysiadau Galw Cynnyrch yn Ôl a gyhoeddwyd yn y DU
Ffigur 45 Crynodeb o Ganlyniadau Samplu Anfoddhaol fesul Categori
Ffigur 46 Rhesymau dros ddiffyg cydymffurfio ar draws pob sampl
Ffigur 47 Mesydd ffocws allweddol ar gyfer ymchwiliadau troseddau bwyd yn 2022
Ffigur 48 Y meysydd ffocws allweddol ar gyfer gwaith tarfu a gyflawnwyd gan unedau troseddau bwyd yn 2022