Neidio i’r prif gynnwys

Cyfnod Pontio'r Deyrnas Unedig

Mae'r Deyrnas Unedig wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ac mae'r cyfnod pontio ar ôl Brexit yn dod i ben eleni. Os yw eich busnes yn delio mewn bwyd, neu fwyd anifeiliaid, bydd eich cyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn ddiogel yn parhau o Ionawr 2021.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn ystod y cyfnod pontio, bydd busnesau'n gallu masnachu gyda'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar yr un telerau ag o'r blaen.

Gofynion cyfredol:

Ni fydd unrhyw newidiadau brys, y bydd angen i chi baratoi ar eu cyfer, yn dod i rym cyn 1 Ionawr 2021.

Bod yn barod ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Fe wnaeth y Deyrnas Unedig (DU) ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr 2020. Mae cyfnod pontio nawr hyd at ddiwedd 2020 tra bo'r DU a'r UE yn negodi trefniadau ychwanegol. Mae cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol yn y DU yn ystod y cyfnod pontio, gan gynnwys rheolau ar fwyd a bwyd anifeiliaid. 

Gallwch chi weithredu nawr i fod yn barod ar gyfer rheolau newydd o Ionawr 2021.

Ewch i gov.uk/transition i ateb ychydig o gwestiynau i gael rhestr bersonol o gamau gweithredu. Yna cofrestrwch i gael diweddariadau e-bost pan fydd pethau'n newid. 

Canllawiau'r ASB:

Deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid yr UE ar ddiwedd y cyfnod pontio

Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu, pan fyddwn yn ymadael â’r UE, y bydd rhai deddfwriaethau’r UE sy’n uniongyrchol berthnasol yn cael ei throsi’n gyfraith y DU.
 
Mae'r Ddeddf yn rhoi pwerau i gywiro cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw, fel ei bod yn gweithredu'n effeithiol fel cyfraith y DU. Gwnaed y cywiriadau hyn trwy offerynnau statudol. Gosodwyd Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE yr ASB fel y cynlluniwyd wrth baratoi ar gyfer y DU yn ymadael â’r UE ar y dyddiad gwreiddiol, sef 29 Mawrth 2019. Mae Offerynnau Statudol ychwanegol wedi’u gosod i gyd-fynd â deddfwriaeth newidiol yn yr UE ac i sicrhau bod y DU yn barod i ymadael â’r UE ar 31 Ionawr 2020. Cyhoeddir yr holl OSau sy'n gysylltiedig a’n hymadawiad â’r UE ar legislation.gov.uk, ac maent yn cynnwys 'Ymadael â’r UE' yn eu teitl.

Sut mae'r ASB wedi paratoi ar gyfer y DU yn ymadael â’r UE

Nid yw Ymadael â'r UE wedi newid ein prif flaenoriaeth, sef sicrhau bod bwyd y DU yn parhau i fod yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Byddwn ni'n parhau i fwynhau lefelau uchel o ddiogelwch bwyd a diogelwch defnyddwyr. Rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu trefn reoleiddio gadarn ac effeithiol a fydd yn golygu y gall busnes barhau fel arfer. I’r mwyafrif o fusnesau bwyd, ni fydd unrhyw newid yn y ffordd y cânt eu rheoleiddio a’u rhedeg.

 

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB ac Ymadael â'r UE
 

Mis y cyfarfod Manylion
Mehefin 2020
Mawrth 2020
Ionawr 2020
Medi 2019
Mehefin 2019
Mawrth 2019
Rhagfyr 2018
Medi 2018
Mehefin 2018
Medi 2017