Neidio i’r prif gynnwys

Ein Bwrdd

Rydym ni'n adran anweinidigol o'r llywodraeth sy'n cael ei llywodraethu gan Fwrdd, yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion. Mae'r Bwrdd yn sicrhau ein bod ni'n bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel bod pob penderfyniad neu gam gweithredu yn ystyried cyngor gwyddonol a buddiannau defnyddwyr.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Heather Hancock yn cadeirio ein Bwrdd ac mae ganddo rhwng wyth a deuddeg aelod arall. Maen nhw'n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Mae rheolaeth yr Asiantaeth o ddydd i ddydd yn cael ei ddirprwyo i swyddogion drwy'r Prif Weithredwr

Mae'r Bwrdd yn cael ei benodi'n bennaf gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, gydag un aelod yn cael ei benodi gan Weinidog Iechyd Cymru, ac un gan Weinidog Iechyd Gogledd Iwerddon. Mae gwybodaeth am sut mae'r Bwrdd yn gweithio i'w gweld yn y dogfennau Cod Ymddygiad a Rheolau Sefydlog isod:

Cyfarfodydd y Bwrdd

Bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd ar 17 Mehefin 2020.

Sut i gofrestru i fod yn bresennol mewn cyfarfod neu i wylio ar-lein

Gallwch ddod i gyfarfodydd y Bwrdd i glywed ei drafodaethau am ein polisïau.

Mae'r Bwrdd yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus ac yn cyhoeddi agendâu, papurau a phenderfyniadau ar y cyfarfodydd hyn.

Bydd angen i chi gofrestru i fod yn bresennol neu i wylio un o'r cyfarfodydd hyn ar-lein.

Gan ei bod yn bosibl bod lleoedd yn gyfyng, a fyddech cystal â disgwyl tan i chi gael cadarnhâd swyddogol o'ch cofrestriad cyn gwneud unrhyw drefniadau i ddod i'r cyfarfod.

Cyflwyno cwestiwn

Mae Bwrdd yr ASB yn croesawu cwestiynau ar y trafodaethau a gynhelir ym mhob cyfarfod. Rydym ni'n awyddus i gael cwestiynau yn hytrach na sylwadau, a hoffwn eich cynghori i gadw ymholiadau mor gryno ac uniongyrchol â phosibl.

Unwaith y mae holl bapurau'r Bwrdd wedi'u cyhoeddi, gallwch gyflwyno cwestiynau mewn e-bost at Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd. Gallwch eu cyflwyno o'r bore dydd Llun cyn y cyfarfod tan hanner dydd ar y diwrnod cyn y cyfarfod Bwrdd. Bydd cwestiynau ar gyfer yr ASB yn cael eu darllen allan ar ddechrau'r cyfarfod. Yna, bydd y Bwrdd a'r Weithrediaeth yn cael y cyfle i'w hateb fel rhan o'r trafodaethau perthnasol. Bydd y rheiny sydd wedi cyflwyno cwestiynau i'r ASB yn cael ateb ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod gwaith. Yna, bydd y cwestiynau a'r atebion yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan ar ôl cytuno ar gofnodion y cyfarfod.

Hefyd, mae cyfle i'r rheiny sy'n bresennol yn y cyfarfod holi cwestiynau. Bydd hyn yn digwydd ar ddiwedd y cyfarfod.

Cyfarfodydd y Bwrdd

Amserlen y cyfarfodydd
Dyddiad Math o Gyfarfod Lleoliad
17 Mehefin 2020 Bwrdd a Phwyllgor Busnes

Caerwysg (Exeter)

16 Medi 2020 Bwrdd a Phwyllgor Busnes

Llundain

2 Rhagfyr 2020 Bwrdd a Phwyllgor Busnes Caerdydd
10 Mawrth 2021 Bwrdd a Phwyllgor Busnes Llundain
16 Mehefin 2021 Bwrdd a Phwyllgor Busnes I'w gadarnhau
15 Medi 2021 Bwrdd a Phwyllgor Busnes I'w gadarnhau
8 Rhagfyr 2021 Bwrdd a Phwyllgor Busnes Llundain
Cyfarfodydd sydd wedi bod yn 2020  
11 Mawrth 2020 Papurau
21 Ionawr 2020 Cofnodion, papurau a fideo

 

Cyfarfodydd yn 2019  
18 Medi 2019 Cofnodion, papurau a fideo
19 Mehefin 2019 Cofnodion, papurau a fideo
8 Mai 2019 Cofnodion, papurau a fideo
13 Mawrth 2019 Cofnodion, papurau a fideo
Cyfarfodydd yn 2018  
5 Rhagfyr 2018 Cofnodion, papurau a fideo
17 Hydref 2018 Cofnodion, papurau a fideo
19 Medi 2018 Cofnodion, papurau a fideo
20 Mehefin 2018 Cofnodion, papurau a fideo
14 Mawrth 2018 Cofnodion, paprau a fideo
Cyfarfodydd yn 2017  
6 Rhagfyr 2017 Cofnodion, papurau a fideo
20 Medi 2017 Cofnodion, papurau a fideo
21 Mehefin 2017 Cofnodion, papurau a fideo
15 Mawrth 2017 Cofnodion, papurau a fideo

Cyfarfodydd sydd wedi'u harchifo


Cyfarfodydd y Bwrdd 2013-172006-2013.

Aelodau

Dylid datgan yr holl fuddiannau personol neu fusnes a allai cael eu gweld eu bod yn dylanwadu ar eu barn. Mae diddordebau o'r fath yn cynnwys cymryd rhan yn y diwydiant amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Presenoldeb y Bwrdd

Dyma gofnod o bresenoldeb Aelodau'r Bwrdd yng nghyfarfodydd y Bwrdd, y Pwyllgor Busnes ac yn ARAC (Saesneg yn unig).

Ymrwymiadau'r Bwrdd

Mae cofnod o ymrwymiadau Aelodau'r Bwrdd i'w gweld isod (Saesneg yn unig).

Treuliau'r Bwrdd

Mae manylion treuliau busnes Aelodau'r Bwrdd i'w gweld drwy'r ddolen isod.

Treuliau'r Bwrdd (Saesneg yn unig)