Neidio i’r prif gynnwys

Polisi preifatrwydd

Sut rydym ni'n trin eich data personol, eich hawliau a'n hysbysiadau preifatrwydd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Y ffordd yr ydym ni'n trin eich eich data personol

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw ‘Rheolydd’ y data personol yr ydym ni’n ei gasglu gennych neu a gaiff ei ddarparu i ni.

Wrth gasglu eich gwybodaeth bersonol byddwn ni'n:

  • sicrhau eich bod yn gwybod pam ein bod ni angen y data a pham fod gennym ni'r hawl gyfreithiol i’w ddal
  • gofyn am yr hyn sydd ei angen arnom yn unig, a pheidio â chasglu gormod o wybodaeth neu wybodaeth amherthnasol
  • diogelu’r data a sicrhau nad oes unrhyw un nad oes ganddynt yr hawl yn cael mynediad ato
  • rhoi gwybod i chi os ydym ni’n ei rannu â sefydliadau eraill
  • sicrhau nad ydym yn ei gadw’n hirach na sydd ei angen


Mae'r holl ddata personol yr ydym yn ei ddal wedi'i leoli ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Ymweld â’n gwefan

Dim ond gwefannau yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) y mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn ei gwmpasu. Nid yw'n cynnwys dolenni o fewn gwefannau'r ASB i wefannau eraill.

Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall os ydych chi yn ei wirfoddoli i ni. Bydd yr wybodaeth yn cael ei thrin yn berchonogol ac yn gyfrinachol. Mae'n bosibl y bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer arolygon mewnol ac i roi gwybod i chi os bydd gwefan yr ASB yn cael ei diweddaru.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth yr ydym yn ei phrosesu amdanoch yn anghywir, gallwch wneud cais i'w chywiro. Os hoffech wneud cwyn am y ffordd yr ydym ni wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Ein Swyddog Diogelu Data yn yr ASB yw Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch. Gallwch gysylltu drwy anfon e-bost at: informationmanagement@food.gov.uk

Hysbysiadau preifatrwydd

Rydym yn darparu hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer y gwasanaethau hyn:

 

Cwcis

Pan fyddwn ni'n darparu gwasanaethau, rydym ni eisiau sicrhau eu bod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae food.gov.uk yn rhoi ffeliau bach (o'r enw 'cwcis') ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth o ran sut ydych chi'n pori'r wefan.

Sut ydym ni'n defnyddio ac yn rheoli cwcis